By William Harting Plymouth, MA

One Potato…

Two Potato…

Three Potato…

Four…

no wait,

it’s really

just One…

One Potato!

(One Hot Potato!)

Original photograph on film, “One Potato, Two …”